Kyani Araba Programı

Kyani Hayalinizdeki Arabayı Kullanın...

RESMİ PROGRAM KURALLARI VE YÖNERGELER AVRUPA

Belirli kriterleri karşılayan Kyani Distribütörleri, Kyani Global Araba Programına katılmaya ve aşağıdaki şartlar ve koşullar altında Ruby, Diamond, Green Diamond ve Red Diamond katılımcılar olarak ödül ödemeleri almaya hak kazanırlar.

PROGRAM SEVİYELERİ RUBY

Bu ödemeye hak kazanmak için bir Distribütörün Ruby seviyesine ulaşmış ve bu seviyeyi bir ay daha elinde tutuyor olması gerekir. Bu yeterliliği karşıladıktan sonra Distribütör, Kyani’nin tek ve mutlak takdirine kalmış ve Kyani tarafından onaylanan nitelikli bir arabayı kiralama veya satın almaya hak kazanacaktır. Ruby programı için yeterli olduktan sonra, Distribütörün hangi seçeneği seçtiğini belirten bir onaylı Distribütör Beyan Formunu Kyani’ye sunması gerekir.

Distribütör Beyan Formunu teslim ettikten sonra, Distribütör Kyani’ye ayrıca önerilen satın alma veya kiralama belgesini şirket tarafından onaylanması için verecektir. Daha sonra Distribütör Kyani’den imzalanması gereken Ruby Araba Programı Anlaşması’nı alacaktır. Arabanın yeterliliği ve onaylanmasından ve Ruby Araba Programı Anlaşması’nın Kyani tarafından imzalanmasından sonra, Kyani 1500 Dolara yakın bir peşin ödeme yapacak ve ondan sonraki üç ay boyunca her ay art arda toplam 750 Dolar ödeyecektir. Dördüncü aydan başlayarak, eğer Distribütör Ruby rütbesinin altına düşerse, bir sonraki ay hiçbir ödeme yapılmaz.

A. Nakit Seçeneği

Eğer Dağıtımcı Ruby seviyesinde araba ödemesini almaya hak kazanmış ve araba ödemesi yerine nakit ödeme almayı tercih ederse, yukarıda belirtilen ödemeyi almaya hak kazandığı ay kadar Distribütöre bu her ay için aylık indirgenmiş 500 Dolar ödeme yapılacaktır. Nakit ödeme seçeneğinde garanti edilmiş bir ay sayısı yoktur.

B. Tahakkuk Seçeneği

Eğer Distribütörün finansmana hak kazanmak için 1.500 Dolardan fazla miktarda en fona ihtiyacı varsa, Distribütör Ruby seviyesindeki programa hak kazandığı tarihten itibaren maksimum yirmi dört takvim günü boyunca her ay aylık 750 Dolar ödemeyi tahakkuk etmeyi seçebilir (Ruby seviyesi korunduğu sürece), böylece Distribütör peşin ödeme için maksimum 19.500 Dolar mevcuda sahip olur. Bir Distribütör eğer tahakkuk etmeyi seçerse, garanti edilen hiçbir minimum ay sayısı olmadan her ay Ruby rütbesini koruması gerekir. Distribütör yeterli kalırsa, yirmi dört ay boyunca uygun aracı kiralamak veya satın almak için her an tahakkuku sonlandırmayı tercih edebilir. Bir araç satın alındığında, peşin ödeme ve tahakkuk edilen aylar bir aracın satın alınmasına kadar kullanılabilir.

Teminatlı ödemelerin üç ayı aracın satın alınmasını takip eden ikinci ayda başlar. Yirmi dört aylık sürenin sonunda Distribütörün derecesi hala arabanın kiralanması veya satın alınmasına yeterli değilse, Distribütör aylık 500 Dolar nakit ödeme alacaktır ve bundan sonra da Ruby programının nakit alıcı seçeneği altında kayıt edilecektir. Eğer Distribütör herhangi bir zamanda nakit ödemeler lehine tahakkuku durdurmak isterse, tahakkuk edilen miktar Distribütör nakit ödemeleri seçmiş gibi Distribütöre uygun hale geldikleri tarihten itibaren aylık 500 Dolar oranında ödenecektir.

DIAMOND

Diamond seviyesinde ödemeye ulaşmak için Distribütörün beş ardışık ay içerisinde üç ay boyunca Diamond rütbesine ulaşmış olması gerekir. Bu araba Programın gerekliliklerini karşıladığı sürece Distribütör Ruby derecesinde program arabasını kullanmaya devam edebilir. Distribütörün Diamond yeterliliğini karşılaması üzerine yeni bir araba satın almayı veya kiralamayı tercih etmesi halinde, Distribütör satın alınmak veya kiralanmak üzere önerilen arabanın marka, model ve yılını Kyani’nin onayına sunacaktır. Diamond Rütbesi Araba Programının Kyani tarafından onaylanması, imzalanması ve alınmasından sonra Kyani Distribütöre araba için teminat olarak kullanılmak üzere 4.000 Dolar ödeyecek ve bununla birlikte bundan sonraki ilk üç ay boyunca aylık 1.200 Dolar tutarında ödemeler yapacaktır. Dördüncü ayda başlamak üzere ve sonraki tüm aylarda ödeme Distribütörün önceki aydaki rütbesine bağlı olacak ve aşağıdaki gibi yapılacaktır:

Diamond 1.200 Dolar Emerald 900 Dolar Ruby 750 Dolar

Eğer bir Distribütörün 4.000 Dolardan fazla peşin ödemeye ihtiyacı varsa, bir yıla kadar tüm ödemeleri erteleyebilir ve bu süre zarfında Diamond Programına katılmak için nitelikli kaldıkları ve hak kazandıkları süre boyunca ek fonlar tahakkuk edebilirler. Diamond Programında Diamond’ın altındaki rütbeler için hiçbir tahakkuk yoktur. Tahakkuk oranı yukarıda tanımlandığı biçimde her ay kazanılacak nakit ödemenin yüzde yetmiş beşi (% 75) olacaktır. Bu, Distribütörün ilk yılın sonunda peşin ödeme için maksimum 14.800 Dolara sahip olmasını sağlayacaktır (Diamond Seviyesinde Ödemenin % 75’inde hesaplanmış miktar 900 Dolardır, bunun on iki ay ile çarpımı 10.800 Dolardır, artı 4.000 Dolar da peşin ödeme). Bir yılı aşan ek tahakkuklara izin verilmez. Distribütörün hiçbir temin edilmiş minimum ay sayısı olmadan ödemeye hak kazabilmesi için her ay Diamond rütbesini koruması gerekir. Distribütör, ancak, Kyani tarafından onaylanan bir kira veya satın alma ile devam ederse bir yıllık süre içerisinde herhangi bir zamanda tahakkuk edilen miktarın ödenmesini talep edebilir. Distribütörün Diamond derecesinde ödemeleri almaya hak kazanması için Diamond rütbesine ulaştığı tarihten itibaren on üç ay içerisinde bir uygun arabayı satın alması veya kiralaması gerekmektedir. Araç satın alındıktan sonra, peşin ödemesi ve tahakkuk edilen aylar aracın satın alımına kadar kullanılabilir. Üç aylık teminatlı ödemeler aracın satın alımının ikinci ayını müteakip başlar. Eğer Distribütör Diamond rütbesini aldığı tarihten sonraki on üç ay içerisinde bir aracı satın almazsa, hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Eğer Distribütör nakit ödemeler için herhangi bir zamanda tahakkuk etmeyi durdurmak isterse, tahakkuk edilen miktar Distribütör nakit ödemeyi seçmiş gibi onları hakkı olan tarihten itibaren 720 Dolar miktarında ödenecektir.

Eğer Distribütör bir araba yerine nakit seçeneğini almayı tercih ederse, nakit ödeme Diamond Seviyesi Ödemesinin yüzde altmışı (% 60) olacaktır, bu da 720 Dolara denk gelir ve Program için uygunluğu sürdürmeye bağlıdır. Nakit ödeme seçeneğinde temin edilmiş ay sayısı yoktur.

GREEN DIAMOND

Green Diamond Seviyesi ödemesine ulaşmak için, bir Distribütörün beş ardışık ay içerisinde üç ay boyunca Diamond rütbesine ulaşmış olması gerekir. Bu yeterliliği karşıladıktan ve Green Diamond Rütbesi Araba Programı Anlaşmasının Kyani tarafından onaylanması, imzalanması ve alınmasından sonra, Kyani Distribütöre takip eden üç ay boyunca 2.500 Dolar ödeyecektir. Dördüncü ayda başlamak

üzere ve sonraki tüm aylarda ödeme Distribütörün önceki aydaki rütbesine bağlı olacak ve aşağıdaki gibi yapılacaktır:

Green Diamond Blue Diamond Diamond Emerald

Ruby

2.500 Dolar 1.800 Dolar

1.200 Dolar 900 Dolar

750 Dolar

RED DIAMOND

Red Diamond ödemesine ulaşmak için bir Distribütörün beş ardışık ay içerisinde üç ay boyunca Diamond rütbesine ulaşmış olması gerekir. Bu yeterliliği karşıladıktan sonra, Kyani Distribütöre takip eden üç ay boyunca 5.000 Dolar ödeyecektir. Dördüncü ayda başlamak üzere ve sonraki tüm aylarda ödeme Distribütörün önceki aydaki rütbesine bağlı olacak ve aşağıdaki gibi yapılacaktır:

Red Diamond 5.000 Dolar

Purple Diamond Green Diamond Blue Diamond Diamond Emerald

Ruby

3.500 Dolar 2.500 Dolar

1.800 Dolar 1.200 Dolar 900 Dolar

750 Dolar

Ek Program Şartlar ve Koşullar:

Genel Yönergeler ve Uygunluk: Programa katılmak için bir Distribütörün Kyani ile iyi ilişkiler içerisinde olan aktif bir Distribütör olması ve minimum her ay 100 QV’ye sahip olması gerekir. Bir Distribütör tek seferde sadece bir seviye altında ödemeler alabilir çünkü Program kapsamındaki ödüller kümülatif değildir. Bu nedenle bir Distribütörün daha üst seviyeye ilerlemesi Distribütörün önceki seviyesi altında ödenmesi gereken gelecek tüm ödemeleri sonlandırır.

Pazar Kısıtlaması: Distribütörün Hayalinizdeki Arabayı Kullanın Programına katılmaya hak kazanması için Kyani Avrupa Pazarının içinde ikamet ediyor olması gereklidir. Distribütörün Avrupa Pazarında fiziki bir adresi olması ve Kyani işlerinin çoğunluğunu Avrupa Pazarı içinde yürütmesi gerekir. Ayrıca, kiralanmış veya satın alınmış araç(lar)ın Avrupa Pazarında münhasıran kullanılması gerekir.

Uluslararası Kongre Bileti: Distribütörün Hayalinizdeki Arabayı Kullanın Programına katılmaya hak kazanması için, Distribütörün her bir Kyani Uluslararası Kongre Etkinliğine katılım bileti satın alması gerekir. Bunu yapmamak, Hayalinizdeki Arabayı Kullanın Programının şartlar ve koşullarının ihlalini gösterir ve Distribütörün Araba Programı Anlaşmasının sonlandırılmasına neden olacaktır.

Sosyal Medya Gereksinimleri: Eğer Distribütörün bir Facebook sayfası varsa, Distribütör resmi Kyani sayfasını “beğenecek” ve Distribütör ve arabanın bir fotoğrafıyla birlikte araba ödülünün bir duyurusunu Distribütörün Facebook sayfasında ilan edecektir.
Video: Distribütörün arabasını almasını müteakip on dört gün içerisinde, Distribütörün Kyani’ye Distribütör ve arabasını içeren bir teşekkür videosu verecektir; bu videoyu Kyani kendi pazarlama stratejilerinde ve kendi tek ve mutlak takdirine göre kullanabilir. Ayrıca, Distribütör kendi Facebook hesabına ve özel YouTube kanalına veya Distribütör tarafından kullanılan ve video içeriğini yükleme, gönderme ve paylaşma özelliği olan diğer medya platformuna videoyu yükleyecektir.

Araba Yaşı Sınırlaması: Hayalinizdeki Arabayı Kullanın Programı kapsamındaki uygun tüm arabalar beş yaşından büyük olmamalıdır; arabanın yaşı model yılına göre ölçülecektir. Örneğin, satın alınan 2011 model bir arabanın en son 2015 model yılının sonunda değiştirilmesi gerekir. Yaşı beş model yılını geçen herhangi bir araba, bu süre içinde bu paragrafın koşullarına uyan bir arabaya sahip olmayan bir Distribütörün bu program kapsamında herhangi bir ödeme almasında diskalifiye edilmesine sebep olur.
Rütbe Azalmadığı Sürece Orta Derece Rütbelerden Ödeme Olmaması: Emerald, Blue Diamond ve Purple Diamond rütbeleri için yukarıda belirlenen ödemeler yalnızca Distribütörün önce ulaşmış olduğu daha yüksek bir rütbeyi kaybetmesi gibi talihsiz bir olay durumunda ödenir. Distribütörün bu tür bir rütbeye ilk defa erişiyor olduğu durumda bu rütbelerde hiçbir ödeme yapılmaz. Örneğin, Blue Diamond rütbesine ulaşan bir Distribütör hala sadece Programın Diamond seviyesindeki ödeme için uygundur ve yalnızca Programın Green Diamond seviyesine hak kazandıktan ve Green Diamond’dan Blue Diamond’a düştükten sonra Blue Diamond miktarında ödemesi yapılır.
Arabanın Onaylanması ve Teftiş Hakkı: Distribütör dilediği marka, model ve yaştaki bir arabayı ve bunların yanında arabanın kira veya satın alım belgelerinin bir kopyasını Kyani’ye denetim ve onay için sunacaktır. Kyani’nin Distribütör’e herhangi bir ödeme yapılmadan arabayı onaylaması gerekir ve Kyani kendi tek ve mutlak takdirine göre talep edilen arabayı onaylama veya onaylamama hakkını saklı tutar. Eğer Distribütör arabayı satarsa, bir kiralama şirketine teslim ederse veya arabanın mülkiyetini bir şekilde bırakırsa, Distribütörün onun yerine koymak için elde ettiği herhangi bir araba da Kyani tarafından onaylanabilir. Kyani ayrıca, arabayı bu Programın şartlar ve koşulları ile uyumlu olması açısından herhangi bir zamanda denetleme hakkına sahiptir.
Araba Tanımlama ve Etiketleme: Distribütör, Kyani’nin zaman zaman gerekli kılacağı bu tür etiketleri, işaretleri veya diğer işaretlemeleri arabanın üzerine yerleştirmeyi kabul eder. Distribütör, talep üzerine, etiketler, işaretler veya diğer işaretlemelerin araba üzerine düzgünce yerleştirildiği doğrulamasını ve kanıtını Kyani’ye sunacaktır. Bu tür etiketler, işaretler veya diğer işaretlemeler için gereken tutar Kyani tarafından ödenecektir. Etiketler, işaretler veya diğer işaretlemelerin araba üzerine herhangi sonraki yerleştirilmelerin masrafları Distribütöre ait olacaktır.
10. Arabanın kullanımı: Distribütör arabayı, Kyani’nin yetkili bir dağıtımcısı olarak işlerini kurma ve yürütmek temel amacı için kullanacaktır. Distribütör, arabayı ne diğer iş amaçları için ne de Kyani ürünleri ile doğrudan rekabet eden ürünler sunan herhangi bir şirketin işi için kullanamaz.

11. Araç Sigortası, Ruhsat, Tescil, Vergi ve Bakım: Distribütör, ikamet ettiği veya iş yaptığı yetki alanında herhangi bir geçerli kira sözleşmesi veya satın alım sözleşmesinin gerektirebildiği tüm araç sigortaları, ruhsatlama, tescil, kilometre cezaları ve bakım maliyetlerinden tek sorumlu kişidir. Distribütör arabayı iyi onarım durumunda tutacak ve aracın Distribütör ve Kyani için olumlu imajı muhafaza etmesini sağlayacaktır.

12. Vergi Yükümlülüğü: Distribütör, Distribütörün Programdaki katılımcıları ile ilgili ve Kyani’nin Distribütör’e araba için yaptığı ödemeler ile ilgili tüm gelir vergisi, emlak vergisi, satış vergisi, kullanım vergisi ve diğer vergiler ve değerlendirmelerden tek sorumlu kişidir.

13. Pazarlama Amaçlı Kişisel Sürüm: Distribütör Kyani’ye, Kyani ürünlerini ve Kyani iş fırsatını pazarlama amaçları için Distribütörün adını, benzerliğini, fotoğrafını ve ilgili diğer bilgilerini sınırsız kullanma hakkını verir.

14. Distribütörün Yönetilmesi: Bu Anlaşmasının süresi boyunca ve arabayı kullanırken, Distribütör tüm Kyani Politikaları ve Prosedürlerine uyacak, Kyani ürünlerini, aktivitelerini ve felsefelerini destekleyecek ve arabayı ihtiyatlı ve güvenli bir şekilde kullanacak fakat arabayı hiçbir yasal olmayan faaliyette kullanmayacaktır.

15. Distribütör tarafından Tazminat: Distribütör, Kyani’yi bu Anlaşma süresi boyunca Distribütörün arabayı kiralaması veya arabaya sahip olması veya Distribütörün arabayı kullanmasından doğan ilgili herhangi bir talep veya yasal sebepten dokunulmaz ve güvende olmasını sağlamayı kabul eder.

16. Rütbeye göre Ödeme: Bu Program için gerekli tüm Rütbe gereklilikleri her takvim ayının sonunda hesaplanan rütbeye göre ödemeye bağlıdır.

17. Kyani’nin Ödemeleri Feshetme Hakkı: Kyani, aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda kendi seçimine bağlı olarak, Kyani araba programı ve ödemelerine katılımı feshedebilir:

Distribütörün, Kyani Global Araba Programının şartları ve koşullarının herhangibirine uymaması durumunda;
Distribütörün Ruby Seviyesi ve üstüne erişmiş ancak daha sonra üç ardışık ayboyunca Safir rütbesinin altına düşmüş olması halinde;
Distribütörün diğer bir network pazarlama veya doğrudan satış şirketi içinbağımsız temsilci, pazarlamacı, danışman veya çalışanı işlerinde aktif olarakbulunması halinde;
Distribütörün Kyani Politikaları ve Prosedürlerinin mevcut halini veya bundansonra şirket tarafından değiştirilecek halini ihlal etmesi halinde.
18. ABD Para Birimi: Bu Program altında yapılan tüm ödemeler ABD para birimi cinsinden yapılacaktır. Kyani, herhangi bir araba kirası veya satış sözleşmesi kapsamında Distribütör tarafından ödenecek para birimi ve ABD Doları arasındaki kur değişimindeki değişikliğin bir sonucu olan artan maliyet için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

19. Değişiklik ve Modifikasyon: Kyani, kendi tek ve yegâne takdir yetkisine göre uygun gördüğü biçimde bu programa bu tür değişiklikler ve modifikasyonları yapma hakkını saklı tutar.

20. Ek Belgeler: Distribütör, zaman zaman Kyani tarafından istenen bir veya tüm belgelerin Hayalinizdeki Arabayı Kullanın Programı ile uyumlu olmasını gerçekleştirir.

KYANI HAYALİNİZDEKİ ARABAYI KULLANIN Avrupa

TÜRKİYE PAZARI EKİ

Aşağıdaki değişiklikler Avrupa Araba Programına Türkiye’deki benzersiz Pazar koşullarına uymak için yapılmıştır.

Kişisel Sahip Olunan Araç Modifikasyonları: Kyani, eğer o araç Avrupa Araba Programının tüm gerekliliklerini karşılıyorsa ve Kyani tarafından onaylanmış ise, aylık program ödemelerini daha önceden sahip olunan bir araba üzerine yapacaktır. Aylık ödeme, daha önce tanımlanan detaylı ödeme gerekliliklerine göre yapılacaktır. Bu seçenek seçildiğinde bir peşin ödeme durumu yoktur.

Kısa Dönem Kiralama Modifikasyonu: Yetkili distribütör, kısa süreli kiralama seçeneğini seçebilir. Aracın tüm Avrupa Araba Programının gerekliliklerini karşılaması gerekir ve Kyani tarafından onaylanması gerekir. Devam eden ödemeleri almak için distribütörün, her iki (2) ayda bir Kyani’ye devam eden kiralama belgelerini göndermesi gerekir. Bu seçenek seçildiğinde peşin ödeme durumu yoktur.

Tüm diğer ödemeler ve gereklilikler Avrupa Araba Programı belgesinde sıralandığı üzere devam eder.